kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Dofinansowanie
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓWPojedyncze projekty składane do Operatora Funduszu muszą spełniać następujące warunki:
  • minimalna wartość dofinansowania projektu, o jaką ubiega się Wnioskodawca, wynosi równowartość 10 000 euro;
  • maksymalna wartość dofinansowania, o jaka ubiega się Wnioskodawca wynosi równowartość 250 000 euro.
W ramach Funduszu ustalono dla każdego z Wnioskodawców poziom dofinansowania nie przekraczający 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Oznacza to, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, jak również wszystkich kosztów niekwalifikowalnych związanych z projektem oraz nieprzewidzianych dodatkowych wydatków. Wkład własny może pochodzić z zasobów własnych Wnioskodawcy lub Partnerów.

Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dofinansowania, w przypadku, gdy przepisy dotyczące pomocy publicznej będą tego wymagać.