kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Ocena merytorycznaW ciągu 25 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej zostanie przeprowadza ocena merytoryczna wniosku w oparciu o wymogi merytoryczne.

Wśród kryteriów merytorycznych znajdą się m.in.:

 • wartość artystyczna projektu;
 • ranga i znaczenie projektu na arenie międzynarodowej lub/i regionalnej lub/i lokalnej;
 • ranga i znaczenie projektu dla współpracy z Państwami- Darczyńcami;
 • liczba partnerów i instytucji współpracujących z Beneficjentem w realizacji projektu;
 • udział w realizacji projektu specjalistów/ekspertów/uznanych artystów w danej dziedzinie;
 • spójność informacji zawartych we wniosku, kosztorysie i harmonogramie;
 • racjonalność wydatków;
 • zasadność ewentualnego zakupu o charakterze inwestycyjnym;
 • poprawność rachunkowa;
 • racjonalność harmonogramu;
 • promocja projektu;
 • analiza ryzyk;
 • zarządzanie projektem.

Ocena merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez Zespół ds. Oceny Wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Po zakończeniu oceny merytorycznej, w ciągu 10 dni roboczych Operator ma obowiązek sporządzenia listy rankingowej oraz listy rekomendowanych wniosków.

Ciałem odpowiadającym za ostateczną rekomendację projektów do dofinansowania w ramach Funduszu będzie Zespół - Komitet Sterujący ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej , powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej wchodzić będą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz eksperci zewnętrzni z czterech obszarów tematycznych FWK. Na posiedzenia Zespołu - Komitetu Sterującego zapraszani będą także obserwatorzy z Krajowego Punktu Kontaktowego i Państw Darczyńców.

Posiedzenie Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej powinno się odbyć w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej.

Wszystkie ww. terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku złożenia dużej ilości wniosków.