kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Ocena formalnaKażdemu wnioskowi wprowadzanemu do bazy danych Funduszu, zostaje nadany numer identyfikacyjny. Informację o nadanym numerze otrzymuje Wnioskodawca - przy jego pomocy będzie on uzyskiwał wszelkie informacje na temat wniosku.

Wnioski będą poddawane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena będzie dokonywana przez ekspertów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz - w zależności od specyfiki danego projektu oraz potrzeby - przez ekspertów zewnętrznych. Za proces oceny wniosków odpowiedzialny jest Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich.

W ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków Operator przeprowadzi ocenę formalną wniosków i tym samym zakończy selekcję wniosków w oparciu o kryteria formalne.

Do kryteriów formalnych zalicza się m.in.:

 • wymóg dołączenia do wniosku wszystkich niezbędnych załączników;
 • wymóg właściwej konstrukcji montażu finansowego;
 • zgodność wnioskowanej kwoty z założeniami Funduszu;
 • prawidłowo określony okres kwalifikowalności wydatków;
 • zgodność kosztów kwalifikowalnych z wytycznymi;
 • spełnienie przez Beneficjenta warunków wymienionych w ogłoszeniu o naborze wniosków.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, Operator zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie wskazanych braków lub korektę nieprawidłowości w trybie 48 godzin.

Nie będzie możliwe uzupełnianie w całości brakujących załączników do wniosku. Brak podpisu/podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy na wniosku o dofinansowanie spowoduje odrzucenie wniosku.

Podpisy na wniosku muszą być zgodne z zasadami reprezentacji określonymi w KRS lub innym właściwym dokumencie potwierdzającym sposób reprezentacji wnioskodawcy.

O wynikach oceny formalnej Wnioskodawca będzie informowany na piśmie przez Operatora.

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych umieszczonych w ogłoszeniu o naborze projektów będą zwrócone do Wnioskodawcy. Jeden oryginał pozostanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako powód odrzucenia formalnego danego wniosku można uznać m.in.:

 • wpłynięcie wniosku po terminie;
 • złożenie wniosku na nieodpowiednim formularzu;
 • brak minimum jednej ze stron wniosku;
 • wnioskodawca nieuprawniony do starania się o grant;
 • niekwalifikowalny typ projektu;
 • niezgodność z celami FWK;
 • brak wykazania współpracy z partnerem z Państw-Darczyńców;
 • kwota dofinansowania niezgodna z wytycznymi FWK;
 • niespełnienie kryterium wysokości wkładu własnego;
 • zbyt długi czas trwania projektu;
 • wypełnienie wniosku w innym języku niż j. polski.

Wniosek nie spełniający wymogów formalnych zostanie zwrócony Wnioskodawcy w terminie 10 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej wraz z podaniem powodu odrzucenia wniosku.