kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Instrumenty informacji i promocjiPoniższa lista przedstawia przykładowe, wymagane instrumenty informacyjno - promocyjne, spośród których Beneficjenci powinni wybrać te, które są najbardziej odpowiednie dla ich projektów.

Plakaty

W celu informowania opinii publicznej o roli odgrywanej przez Mechanizmy Finansowe Beneficjenci powinni przygotować plakaty informujące o wsparciu projektu przez dofinansowanie w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Plakaty te winny być umieszczone w siedzibie instytucji - Beneficjenta oraz Partnera.

Materiały informacyjne

Publikacje (np. broszury, ulotki, newslettery, zaproszenia na imprezę kulturalną, programy wydarzeń kulturalnych) na temat projektu zawierać będą wyraźne odniesienie do Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez zamieszczenie na nich logo.

Oprócz emblematów Mechanizmów Finansowych na materiałach promocyjno - informacyjnych mogą być zamieszczone symbole narodowe lub regionalne.

W przypadku materiałów informacyjnych udostępnianych drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe) lub materiałów audio-wizualnych, zasady podane powyżej również muszą mieć zastosowanie.

Szczególnie skutecznym nośnikiem informacji będą także zdjęcia dokumentujące przebieg realizacji projektu.

Wydarzenia informacyjne

Organizatorzy wydarzeń informacyjnych, takich jak konferencje, seminaria, targi i wystawy, przygotowywanych w związku z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmów Finansowych, powinni wyraźnie zaznaczyć udział Mechanizmów Finansowych poprzez stosowne, a wymienione powyżej, nośniki informacji. Organizatorzy powinni informować Biuro Mechanizmów Finansowych o tych wydarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby możliwe było zorganizowanie stosownego udziału, jeżeli będzie to uznane za konieczne. Jednocześnie organizatorzy mają obowiązek poinformować o tym fakcie Operatora Funduszu.

Inauguracje projektu

Biuro Mechanizmów Finansowych, za pośrednictwem Operatora Funduszu, powinno być informowane z dużym wyprzedzeniem o wydarzeniach organizowanych w związku z istotnymi etapami wdrażania projektu w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. Dzięki temu Biuro Mechanizmów Finansowych, jeżeli uzna to za konieczne, będzie miało możliwość udziału w inauguracji projektu.

Dodatkowe działania

Beneficjenci Funduszu Wymiany Kulturalnej mogą uruchomić dodatkowe działania promocyjno - informacyjne, jeżeli uznają je za potrzebne. W tych sprawach powinni skonsultować się z Operatorem Funduszu i poinformować go o swoich inicjatywach z wyprzedzeniem.