kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Działania informacyjno-promocyjne projektuDziałania informacyjno - promocyjne prowadzone przez Beneficjenta powinny być dostosowane do potrzeb danego projektu.

Promocja na poziomie Beneficjenta powinna przyczynić się do upublicznienia faktu, iż realizacja projektu oparta jest o środki finansowe uzyskane od Państw - Darczyńców - Norwegii, Islandii, Liechtensteinu.

W celu stworzenia skutecznego przekazu informacyjno-promocyjnego Beneficjent musi opracować plan działał promocyjnych, który będzie określać:

  • grupy docelowe, do których będą skierowane działania promocyjne;
  • cele prowadzonych działań promocyjnych;
  • metody i środki jego wdrożenia;
  • budżet działań promocyjnych;
  • zakres odpowiedzialności za wdrożenie planu.

Operator Funduszu nadzoruje wypełnianie przez Beneficjentów obowiązków związanych z informacją i promocją, które zostały na niech nałożone.

Wszystkie koszty działań informacyjno - promocyjnych będą pokrywane z budżetu projektu.