kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Pomoc de minimisWnioskodawcy (w przypadku osób prawnych) oraz jednostki kierujące Wnioskodawców (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna) zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o pomocy publicznej (informacji o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat, w tym zaświadczenia o pomocy publicznej, uzyskanego od podmiotów, które udzielały pomocy na rzecz wnioskodawcy bądź informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis). Oświadczenia te przedkładają także podmioty, które tej pomocy nie otrzymały.

Pojęcie przedsiębiorcy jest w prawie wspólnotowym szeroko interpretowane przez sądy europejskie i obejmuje swym zasięgiem wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania. Nie ma znaczenia fakt, że są to podmioty nie nastawione na zysk lub są to podmioty sektora publicznego. Jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą, udzielane wsparcie powinno być zbadane pod kątem czterech przesłanek pomocy publicznej, tj.:

  • udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych;
  • przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
  • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów);
  • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.