kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Koszty kwalifikowalneAby koszty zostały uznane za kwalifikowane w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej powinny spełniać następujące warunki:

  • być niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie, ujęte w szacunkowym budżecie dołączonym do umowy o dofinansowanie, rozsądne i konieczne dla realizacji działania, zgodne z zasadami efektywnego zarządzania finansowego, w szczególności jeśli chodzi o efektywność kosztów;
  • być poniesione w czasie trwania projektu, który został zdefiniowany w umowie o dofinansowanie;
  • być faktycznie poniesione przez Beneficjenta, zapisane w księgach Beneficjenta zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych oraz wydatkowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Koszty te powinny być ponadto udokumentowane fakturami z potwierdzonym odbiorem lub dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodowej;
  • być możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dokumentami;
  • być bezpośrednio związane z wdrażaniem projektu oraz proporcjonalnie ponoszone przez projektodawców;
  • nie mogą być zakazane na mocy obowiązujących przepisów prawnych;
  • być realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Początkowa data kwalifikowalności wydatków dla projektu to data podjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu, na podstawie rekomendacji dokonanej przez Zespół - Komitet Sterujący ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Szczegółowe ramy kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów zostaną indywidualnie określone w umowie o dofinansowanie podpisanej między Beneficjentem a Operatorem, przy czym końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 31 października 2011.