kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Wkład własnyWnioskodawca zobowiązany jest wniść do projektu wkład własny, który obejmuje minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny może zostać wniesiony w całości w formie pieniężnej lub też może się składać z części finansowej i rzeczowej. Wkład własny może pochodzić z zasobów własnych Wnioskodawcy lub Partnerów.

Wkład finansowy

W przypadku wniesienia jako części wkładu własnego - wkładu rzeczowego, wkład finansowy musi być na tyle wysoki, aby zapewniał płynność finansową projektu.

Wkład rzeczowy

Wkład rzeczowy nie może być wyższy niż 80% wkładu własnego oraz nie może przekraczać 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Za wkład rzeczowy uważa się wniesienie do projektu określonych składników majątku, nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego.

Wkład rzeczowy może obejmować:

  • udostępnienie lokalu (powierzchnia biurowa, sale do koncertów, przedstawień lub wystaw) - o ile jest on udostępniony na potrzeby projektu nieodpłatnie. Koszt lokalu jest obliczony jako część kosztów ponoszonych w związku z jego użytkowaniem proporcjonalnie do wielkości powierzchni wykorzystywanej na potrzeby projektu lub do liczby osób pracujących na rzecz projektu. Dokumentem potwierdzającym udostępnienie lokalu jest umowa użyczenia;
  • sprzęt i wyposażenie - o ile stanowi własność Wnioskodawcy lub Partnera, bądź też zostało przekazane Wnioskodawcy lub Partnerom w formie darowizny i będzie udostępnione na potrzeby realizacji projektu nieodpłatnie. Koszty związane ze sprzętem i wyposażeniem należy obliczyć według stawki wyrażającej proporcjonalnie stopień i czas wykorzystania danego urządzenia na potrzeby projektu. Dokumentem potwierdzającym użyczenie sprzętu i/lub wyposażenia jest oświadczenie Beneficjenta o wykorzystanych zasobach rzeczowych wraz z ich aktualną wyceną. Koszty amortyzacji nie są kosztami kwalifikowalnymi;
  • nieodpłatną dobrowolną pracę - prace wykonywane przez wolontariuszy. Stanowisko wolontariusza w projekcie powinno być szczegółowo określone, a jego praca odpowiednio udokumentowana poprzez Kartę czasu pracy, która zawiera:
    • przedmiot wkładu rzeczowego (tj. zakres obowiązków wolontariusza);
    • wysokość wkładu, który jest kosztem kwalifikowalnym (liczba przepracowanych przez wolontariusza godzin pomnożona przez standardową stawkę godzinową lub dzienną).

Z zakresu obowiązków wolontariusza powinno wynikać, że brał udział w pracach związanych z wdrażaniem i realizacją projektu przez dany okres czasu. Karta czasu pracy powinna być podpisana przez wolontariusza oraz jego przełożonego, a także powinna zawierać datę wystawienia i pieczątkę Beneficjenta. Dokument ten powinien być tak przygotowany aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej.