kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Beneficjent:
Międzynarodowe Centrum Kultury
Partner:
Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage
Nabór:
I

« powrót

Celem projektu było umożliwienie wymiany doświadczeń w zarządzaniu norweskimi i polskimi obiektami oraz miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO poprzez organizację bilateralnych konferencji oraz seminariów objazdowych połączonych z warsztatami w wybranych miejscach i obiektach UNESCO w obu krajach. Specjaliści z obu krajów w dziedzinie zarządzania dziedzictwem a przede wszystkim praktycy, instytucje, organizacje i podmioty odpowiedzialne za poszczególne obiekty i miejsca w Norwegii oraz w regionie Małopolska w Polsce (przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, instytucji konserwatorskich i instytucji kultury itp.) mieli szansę nawiązania bliższych kontaktów oraz dyskusji, nad najważniejszymi problemami i kwestiami związanymi z zarządzaniem miejscami i obiektami dziedzictwa w celu dalszej, bardziej szczegółowej i długofalowej współpracy i czerpania z wzajemnych doświadczeń.  Celem ogólnym projektu uzasadniającym jego realizację było zatem zainspirowanie  współpracy pomiędzy instytucjami dziedzictwa oraz instytucjami zarządzającymi miejscami i obiektami zabytkowymi w Polsce i Norwegii, która może pozwolić w przyszłości na uczenie się od siebie, wymianę dobrych rozwiązań, oraz wspólną dyskusję nad rozwiązaniami dotyczącymi szerszych problemów zarządzania dziedzictwem w obu krajach.

Projekt był realizowany w Krakowie oraz w wybranych miejscach wpisanych na listę UNESCO. Z 7 wpisów na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Norwegii wybrane zostały cztery miejsca wraz z ich otoczeniem: kościół w Urnes; miasto górnicze Røros; Vegaøyan – Archipelag; Bergen - Bryggen. Z 13 wpisów na listę Światowego Dziedzictwa w Polsce wybrano cztery odpowiadające charakterem i typem dziedzictwa oraz możliwymi wyzwaniami i problemami w zarządzaniu obiektom w Norwegii: zabytkowe centrum Krakowa; kopalnia soli w Wieliczce; Kalwaria Zebrzydowska i Lanckoroną; drewniane kościoły w Małopolsce.

Wymiana doświadczeń i informacji o dobrych praktykach i problemach w zarządzaniu objęła między innymi następujące kwestie: system ochrony zabytków w obu krajach i jego funkcjonowanie; porównanie modeli norweskiego i polskiego; rola władz lokalnych w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju obiektów i miejsc wpisanych lub znajdujących się w pobliżu miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO; finansowanie procesów konserwacji i odnowy; współpraca pomiędzy poszczególnymi poziomami administracji publicznej, agendami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zarządzaniu miejscami UNESCO; formy i sposoby możliwej współpracy pomiędzy miejscami i obiektami wpisanymi na listę UNESCO w danym kraju oraz możliwej współpracy bilateralnej; problem konstruowania i wdrażania programów ochrony i zarządzania ryzykiem w miejscach dziedzictwa (poszczególnych obiektach, kompleksach, w odniesieniu do krajobrazu kulturowego); kwestie związane z przygotowywaniem okresowych sprawozdań dla UNESCO; kwestie angażowania społeczności lokalnej w ochronę i zarządzanie miejscami dziedzictwa; zarządzanie turystyką w miejscach i obiektach Światowego Dziedzictwa; kwestie promocji i zwiększania wiedzy na temat wartości dziedzictwa wśród odwiedzających i społeczności lokalnych; promocja miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO wśród różnych grup odwiedzających; kwestie dostępności miejsc światowego dziedzictwa (w tym dostępności dla niepełnosprawnych).

Czas realizacji: 1.04.2009 – 31.03.2011

Kwota dofinansowania: 549 846 PLN

Szacowana wartość całkowita projektu: 660 986 PLN

www.heritage.org.pl 

Szczegółowy opis projektu

Konferencja podsumowująca w Krakowie, Fot. Rafał Siderski Fotograf 

« powrót