kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

IV nabór wniosków do FWK

2009-09-14

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 2 970 736 euro = 12 237 650 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4.1194 PLN).

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:

-   muzyka i sztuki sceniczne,

-   dziedzictwo kulturowe,

-   sztuki plastyczne i wizualne,

-   literatura i archiwa.

Wnioski mogą składać:

a. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
b. publiczne instytucje kultury,
c. publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
d. archiwa państwowe,
e. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,
f. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. Dofinansowanie:

- minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro -   41 194 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4.1194 PLN)

- maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 1 029 850 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4.1194  PLN)

Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 31 października 2011.  

Sposób dostarczenia wniosku :

1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie   www.fwk.mkidn.gov.pl oraz wysłanie wniosku do bazy danych.

2. dostarczenie do Operatora Funduszu drogą pocztową, kurierem lub osobiście:

- 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),

- 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów.

    na adres:

    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Departament Funduszy Europejskich

    ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

    00 - 071 Warszawa

    z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – IV nabór.

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 14 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r.,
do godz. 15:00.

W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ( www.eog.gov.pl) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli ( www.eeagrants.org).

Dodatkowe informacje:

- Magdalena Mazurkiewicz-Suchecka – msuchecka@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 408

- Małgorzata Zbyszewskamzbyszewska@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 468