kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

III nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

2009-06-10

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 2 000 000 euro = 9 027 000 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,5135 PLN).

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:

- muzyka i sztuki sceniczne,

- dziedzictwo kulturowe,

- sztuki plastyczne i wizualne,

- literatura i archiwa.

Wnioski mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. publiczne instytucje kultury,
  3. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
  4. archiwa państwowe,
  5. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,
  6. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

 

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego.

Dofinansowanie:

- minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro - 45 135 PLN (liczone wg kursu
1 euro = 4,5135 PLN)

- maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 1 128 375 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,5135 PLN)

Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące.

Sposób dostarczenia wniosku :

1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl oraz wysłanie wniosku do bazy danych.

2. dostarczenie do Operatora Funduszu drogą pocztową, kurierem lub osobiście:

- 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),

- 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów.

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00 - 071 Warszawa

z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – III nabór.

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 10 czerwca 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r., do godz. 15:00.

W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ( www.eog.gov.pl) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli ( www.eeagrants.org).

Dodatkowe informacje:

- Magdalena Mazurkiewicz – mmazurkiewicz@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 408

- Elżbieta Świętek – eswietek@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 332

- Małgorzata Zbyszewska – mzbyszewska@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 468