kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

II nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

2009-01-06

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 600 000 euro = 6 608 640 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 600 000 euro = 6 608 640 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN).

 

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:

-           muzyka i sztuki sceniczne,

-           dziedzictwo kulturowe,

-           sztuki plastyczne i wizualne,

-           literatura i archiwa.


Wnioski mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. publiczne instytucje kultury,
  3. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
  4. archiwa państwowe,
  5. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,
  6. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.


Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego.  

Dofinansowanie:

minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro -   41 304 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN)

-  maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 1 032 600 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN)

 

Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące.


Sposób dostarczenia wniosku:

1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie   www.fwk.mkidn.gov.pl

2. dostarczenie do Operatora Funduszu droga pocztową, kurierem lub osobiście:

- 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),

- 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów.

   

     na adres:

    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

     Departament Funduszy Europejskich

     ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

     00 - 071 Warszawa

     z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – nabór 2009.

 

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 6 stycznia 2009 r. do 6 marca 2009 r.

W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ( www.eog.gov.pl) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli ( www.eeagrants.org).


Dodatkowe informacje:

- Magdalena Mazurkiewicz – mmazurkiewicz@mkidn.gov.pl,   tel.: (22) 42 10 408

- Elżbieta Świętek – eswietek@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 332

- Małgorzata Zbyszewska – mzbyszewska@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 468