kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Nabór wniosków aplikacyjnych do Funduszu Wymiany Kulturalnej

2008-04-15

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 300 000 euro = 4 415 710 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN).

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:

- muzyka i sztuki sceniczne,

- dziedzictwo kulturowe,

- sztuki plastyczne i wizualne,

- literatura i archiwa.

Wnioski mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. publiczne instytucje kultury,
  3. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
  4. archiwa państwowe,
  5. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,
  6. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera do projektu pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego.

Dofinansowanie:

- minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro - 33 967 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN)

- maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 849 175 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN)


Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące.

Sposób dostarczenia wniosku:

1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl

2. dostarczenie do Operatora Funduszu droga pocztową, kurierem lub osobiście:

- 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),

- 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych oryginałów dokumentów.

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00 - 071 Warszawa, pokój nr 103

z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – nabór 2008.

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 15 kwietnia 2008 r. do 16 czerwca 2008 r., do godziny 15:00.

W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na niniejszej stronie: www.fwk.mkidn.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ( www.eog.gov.pl) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli ( www.eeagrants.org).

Dodatkowe informacje:

- Magdalena Mazurkiewicz – mmazurkiewicz@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 408

- Elżbieta Świętek – eswietek@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 332

- Krzysztof Adamczyk – kadamczyk@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 305

- Małgorzata Zbyszewska – mzbyszewska@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 468